Disclaimer ng Megan’s Law

Basahin at tanggapin ang disclaimer sa ibaba ng pahina.

Pagpapabatid Lamang. Hindi isinaalang-alang o inalam ng California Department of Justice [Kagawaran ng Katarungan ng California] ang panganib na ang sinumang nahatulang sex offender na ipinapakita sa web site na ito ay muling lalabag sa batas o kung anong klaseng krimen ang maaaring gawin ng mga ito sa hinaharap.

Mga Limitasyong ayon sa Batas para sa mga Pagsisiwalat. Ang mga impormasyon lamang tungkol sa nakarehistrong sex offenders na pinahihintulutang isiwalat alinsunod sa batas ng California ang ipinapakita na web site na ito. Alinsunod sa batas ng estado, may mga ilang nakarehistrong sex offenders na hindi puwedeng isiwalat sa madla kung sino sila, kaya hindi sila kasama sa site na ito. Hindi pinahihintulutan ng batas ng estado na isiwalat dito ang mga iba pang paglabag sa batas ng sex offender maliban sa mga krimeng inuutusang magrehistro ang nahatulang sex offender.

Mga Pagkakamali at Napaglibanan.Ang mga impormasyon patungkol sa mga paaralan, liwasang bayan at detalye ng mapa ng kalsada ay kinalap na may permiso sa pamamagitan ng isang lisensyang kasunduan (license agreement) sa pagitan ng TomTom. Ang iba pang impormasyon sa website na ito ay mula sa pinagsama-samang ulat ng mga lokal na tagapagpatupad ng batas. Karamihan sa mga impormasyon ay kinalap mula sa mga taong inutusang magparehistro bilang mga sex offender. Bawat taon ay kanilang ipinagkakaloob sa lokal na mga tagapagpatupad ang impormasyon ukol sa bagong tirahan at iba pa. Ang mga impormasyon ay maaaring magbago anumang oras at minsan ay mayroong mga puwang o kulang sa mga datos na natatanggap. Ang Kagawaran ng Katarungan at Estado ng California ay hindi nagpapalabas , nagpapahayag o nagpapahiwatig, na ang mga impormasyon sa site na ito ay kumpleto at eksakto at walang silang pananagutan sa mga pagkakamali o napaglibanan ng website na ito, gayundin ang mga nagawang pangalawang pagpapakalat ng mga impormasyon.

Mga Maling Identidad. Kailangang maging lubos na maingat sa paggamit ng impormsayon dahil maaaring hindi tama ang nakuhang identipikasyon kapag pinagtitiwalaan lamang ang pangalan, gulang at direksiyon ng tirahan para kilalanin ang mga tao.

Pagbibigay-alam ng mga Pagwawasto. Kung sa palagay ninyo na hindi tama ang anumang impormasyon sa site na ito, mangyaring kontakin ang departmento ng pulis o sheriff o magpadala ng e-mail sa Department of Justice [Kagawaran ng Katarungan] sa MegansLaw@doj.ca.gov.

Legal at Ilegal na mga Paggamit.Ang impormasyon sa website na ito ay ginawa para makita upang maprotektahan lamang ang publiko. Ang sinumang gagamit ng impormasyong ito para gumawa ng krimen o para guluhin ang isang nagkasala o ang kanilang pamilya ay maaaring patawan ng kasong kriminal o sibil. Ang sinumang tao na kinakailangan magparehistro alinsunod sa Kodigo Penal seksyon 290 na papasok sa website na ito ay paparusahan sa pamamagitan ng pagbabayad ng multa na hindi hihigit sa isang libong dolyar ($1,000), pagkakakulong sa bilangguan ng lalawigan nang hindi hihigit sa anim na buwan, o parehong pagbabayarin at ikukulong. (Kodigo Penal, § 290.46, subd. (k).)Binasa ko ang disclaimer at sumasang-ayon ako sa mga nakatakdang kondisyon nito.