Lời Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm về Đạo Luật Megan

Xin đọc và xác nhận lời tuyên bố từ chối trách nhiệm ở cuối trang.

Chỉ Để Cung Cấp Thông Tin. Bộ Tư Pháp Tiểu Bang California chưa xem xét hoặc đánh giá nguy cơ cụ thể là bất cứ người phạm tội tình dục bị kết án nào được công khai hóa trên trang web này sẽ phạm một tội khác hoặc bản chất của bất cứ tội phạm có thể vi phạm trong tương lai.

Giới Hạn Pháp Lý về Sự Phổ Biến. Chỉ thông tin về người phạm tội tình dục đã đăng ký được luật lệ California cho phép phổ biến mới xuất hiện trên trang web này. Theo luật tiểu bang, một số người phạm tội tình dục đã đăng ký không bị phổ biến cho công chúng, do đó trang web này không bao gồm họ. Luật tiểu bang không cho phép phổ biến ở đây các hành vi phạm pháp nào khác ngoài tội phạm mà người đã bị kết án phạm tội tình dục bị đòi hỏi phải khai báo.

Sai Sót và Thiếu Sót. Thông tin về các ngôi trường, công viên và con đường được thu thập với sự cho phép bằng văn bản thỏa thuận với TomTom. Những thông tin khác ở đây được tổng hợp từ những báo cáo của các cơ quan thực thi pháp luật, trong khi đó phần lớn được lấy từ người được yêu cầu đi khai báo là tội phạm xâm hại tình dục cứ ít nhất một năm một lần họ phải cung cấp những thông tin về nơi ở và những thông tin liên quan khác tới cơ quan thực thi pháp luật. Do thông tin thay đổi nhanh chóng, cũng như là sự không trùng khớp của thông tin thu thập, nên Bộ Tư Pháp California không trình bày một cách công khai hay ám chỉ rằng thông tin ở đây là đúng và hoàn chỉnh. Cả Bộ Tư Pháp California và Chính quyền Tiểu Bang California đều không chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót nào từ thông tin trên website này hay từ việc sử dụng lại của chúng.

Sai Lầm Về Danh Tánh. Cần phải cực kỳ cẩn trọng trong việc sử dụng thông tin vì sai lầm về danh tánh có thể xảy ra khi chỉ dựa vào tên, tuổi và địa chỉ để nhận dạng một người.

Thông Báo Sửa Đổi. Nếu quý vị phát hiện bất cứ thông tin không chính xác nào trên trang web này, xin liên lạc với ty cảnh sát hoặc ty cảnh sát trưởng của quận, hoặc liên lạc với Bộ Tư Pháp bằng điện thư tại địa chỉ MegansLaw@doj.ca.gov.

Viêc Sử Dụng Hợp Pháp và Phi Pháp. Thông tin ở đây chỉ được dùng cho mục đích duy nhất là bảo vệ công chúng. Bất cứ ai sử dụng lại thông tin này với mục đích gây tội ác, quấy rối người phạm tội, hay gia đình của họ sẽ bị truy tố, chịu trách nhiệm dân sự. Bất cứ ai buộc phải khai báo theo khoản 290 Penal Code nếu truy cập website này thì sẽ bị phạt tiền không quá $1.000 hoặc ở tù không quá 6 tháng hoặc cả hai. (Pen. Code, § 290.46, subd. (k).)Tôi đã đọc lời tuyên bố từ chối trách nhiệm và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.