Batas ni Megan Tahanan

Malugod na pagbati mula sa pampamahalaang internet website ng Kagawarang ng Katarungan ng California na naglilista ng mga hinirang na mga sex offenders sa California.Ang mga impormasyong nakapaloob sa site na ito ay batay sa mga impormasyong ibinigay ng mga lokal na ahensyang tagapagpatupad ng batas at iba pang mga sangay ng katarungang kriminal. Alinsunod sa batas ng California, ang Kagawaran ng Katarungan ay awtorisadong magbigay ng partikular na impormasyon tungkol sa mga taong kailangang magparehistro sa California bilang mga sex offender. Ang mga tiyak na mga tirahan na makikita ay mahigit sa 42,066 offenders. Ang karagdagang 11,678 na mga nagkasala ay kabilang sa site na ito ay may listahan ng ZIP Code, lungsod at lalawigan. Alinsunod sa Kodigo Penal § 290.46, ang impormasyon sa humigit kumulang 36,576 na iba pang nagkasala ay hindi napasama sa website na ito at hindi dapat ipaskil, subalit sila ay kilala ng mga tauhan ng tagapagpatupad ng batas. Ang Kagawaran ng Katarungan ay hindi makapagbibigay ng garantiya sa mga impormasyon patungkol sa mga sex offender na nakalathala sa mga alternatibong website. Ang ibang mga sex offender website ay kumakalap ng impormasyon mula sa mga hindi opisyal na pinagmulan kung saan ang mga ito ay posibleng naglalaman ng lumang impormasyon. Ang mga impormasyon sa site na ito ay isinasapanahon araw-araw at hango sa pangkalahatang database ng estado na natatanging ginagamit ng mga tagapagpatupad ng batas.

Matapos basahin at tanggapin ang pagtatatuwa sa susunod na pahina, maaari ninyong hanapin sa database ang tiyak na pangalan ng isang sex offender, kunin ang listahan ng ZIP Code, lungsod at lalawigan, kunin ang personal na detalye ng pagkatao ng bawat rehistrado, at gamitin ang aming mapang aplikasyon upang hanapin sa inyong pamayanan o kahit saan mang lugar sa Estado ang tiyak na lokasyon ng sinumang rehistrado na kami ay may nab¬¬¬igyang pahintulot ng batas na ipaskil ang tirahan. Ayon sa batas, ang isang sex offender ay pinagbabawalang pasukin ang sex offender site. Gayunpaman, ang rehistrado ay pinapayagang makita ang impormasyong nakalaan sa Tahanang Pahina ng Batas ni Megan [Megan’s Law Home Page].

Hindi lahat ng sex offenders ay nahuli at nahatulang nagkasala. Ang karamihan ng mga pagsasamantalang sekswal ay ginawa ng mga kapamilya, mga kaibigan o mga taong kilala ng biktima. Tiyaking i-click ang links sa kaliwa para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga hakbang kung Paano Protektahan ang Inyong Sarili at ang Inyong Pamilya, Mga Impormasyon tungkol sa Sex Offenders, Mga malimit na Tinatanong at Mga Iniuutos na Pagrerehistro ng Sex Offenders sa California.

Ipinahihiwatig ng website na ito na ang ilan sa mga rehistrado ay kasalukuyang may pagkukulang sa mga kailangan sa kanilang pagpaparehistro. Anumang nalalaman na impormasyon tungkol sa mga taong ito ay kailangang ma- i-ulat sa inyong lokal na ahensyang tagapagpatupad ng batas.

BABALA: Walang serbisyo sa pamamagitan ng mga pribadong kumpanya ang maaring tumanggal sa mga rehistrado sa site na ito. Upang matanggal sa website na ito, ang isang rehistrado ay kailangang mag-aplay para tanggalin ng Kagawaran ng Katarungan (DOJ) at kung matupad nila ang mga kondisyon sa Kodigo Penal seksyon 290.46 (e), ang DOJ ang magtatanggal sa kanila sa website na ito. Gayunpaman, ang isang tao na nagsumite ng kahilingan o napayagang matanggal sa website na ito ay hindi tinatanganggalan ng kaniyang obligasyon na magparehistro bilang sex offender ayon sa Section 290 o sa iba pang karampatang batas. Kung ang kondisyong magparehistro ay pinahinto ng isang kautusan mula sa hukuman, maari itong makipagugnayan sa DOJ para suriin ang talaan ng mga rehistrado. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang internet website ng Pangkalahatang Abogado( Attorney General) sa: http://oag.ca.gov/fingerprints/security.

Mas Makikita Nang Mabuti Kung Ang Ginagamit Ay:

Screen resolution ay 1024 x 768 pixels o mas mataas Internet Explorer 5.0 o mas mataas Netscape 6.1 o mas mataas

Pasukin ang Megan’s Law ng California sex offender locator site